Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města, zastupitelstva města.

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce nebo nařízení obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

 Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu. Tento postup se nevztahuje na porušení předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal.

Řádné opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho pracoviště městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákonu, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 Procesními předpisy jsou:

  1. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – od 1.1.2006
  2. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Proti opatření městského úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, zastupitelstvo města nebo starosta. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Petice se přijímají na podatelně Městského úřadu Slušovice po celou pracovní dobu. Evidenci stížností vede asistentka starosty, ale stěžovatele přijímají i ostatní zaměstnanci. Petice a stížnosti nenahrazují řádné ani mimořádné opravné prostředky.

Komentáře nejsou povoleny.