Výběrové řízení na pozici ředitele Služeb města Slušovice

Rada města Slušovice, vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Služby města Slušovice, p. o…….

 

 

Místo výkonu práce: území města Slušovice
Druh práce:  Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města

Platové zařazení:
V souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup: březen/duben 2019 nebo dle dohody
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 31. 10. 2022

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:
– Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR.
– Morální bezúhonnost.
– Komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti.
– Řidičský průkaz skupiny B.
– Samostatnost, flexibilita, pečlivost, spolehlivost.
– Znalost práce na PC.
– Orientace v činnosti a chodu příspěvkové organizace, v zákonných normách vztahujících se k energetice, správě nemovitostí, vodnímu a odpadovému hospodářství a ekologii.
– Znalost problematiky komunálních služeb a ekonomických zásad řízení organizace.
– Minimálně  střední vzdělání s maturitní zkouškou či střední vzdělání s výučním listem.
Praxe s vedením kolektivu minimálně 10 zaměstnanců výhodou.
– Znalost prostředí výhodou.

Přihláška zájemce musí obsahovat:
– Jméno a příjmení, titul
– Datum a místo narození
– Státní příslušnost
– Přesná adresa trvalého bydliště
– Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu
– Telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty a adresu pro zasílání písemností     pokud  není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče
– Datum a podpis zájemce

 K přihlášce uchazeč připojí:
– Strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání (vč. praxe  v oboru) a dalších odborných znalostech a dovednostech.
– Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší 3 měsíců).
– Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případné další kopie dokladů       o  získání jiných odborných znalostí.
– Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení    ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Způsob podání přihlášek:
– Osobně (na podatelnu městského úřadu) nebo poštovní přepravou.
– Obálku zřetelně označte textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ředitel Služeb města Slušovice,       p.o. – k rukám místostarosty města Ing. Jana Fenyka – NEOTEVÍRAT“

Místo podání přihlášek:
– Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15

Lhůta pro doručení přihlášek
Do 27. 2. 2019, do 13 hodin na podatelnu Městského úřadu – sekretariát starosty města, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice

Upozornění:
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout zpět po písemném sdělení na podatelně městského úřadu.

Bližší informace:
na tel. č. 577 983 344 starosta nebo místostarosta města Slušovice

Ing. Jan Fenyk
místostarosta města Slušovice

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. .

Komentáře nejsou povoleny.