Územní plán

Informace o vydaném Opatření obecné povahy č. 1/2014 – Územním plánu Slušovice ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Slušovice vydalo dne 16. 6. 2014 usnesením č. 243/2014 Územní plán Slušovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne  15. 7. 2014. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Slušovice.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet na:

  • Město Slušovice – kancelář starosty města
  • Městském úřadu Slušovice – stavebním úřadu
  • Městském úřadu Vizovice – odboru stavebního úřadu – u pořizovatele, kde je uložena i kompletní dokladová část dokumentace
  • Krajském úřadu Zlínského kraje – odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Důležité upozornění

Upozorňujeme potencionální stavebníky v lokalitách určených pro výstavbu individuálního bydlení BI1, BI2, BI3 a BI5 na ul. Hřbitovní, že připojení na městský vodovod a kanalizaci je zpoplatněno. Podrobné informace získáte na Městském úřadě ve Slušovicích v kanceláři starosty, tel. 577 983 344,
e-mail: mesto@slusovice.cz.

 

Hlavní výkres ke stažení zde

Koordinační výkres ke stažení zde

Textová část ke stažení zde

Výkres veřejně prospěšných staveb ke stažení zde

Základní členění území ke stažení zde

Žádost o pořízení změny územního plánu

 

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BI č. 64
1. Hlavní výkres
2. Výkres technické infrastruktury
3. Vytyčovací schéma zástavby
4. Letecký snímek
5. Textová část

Komentáře nejsou povoleny.