Povinné informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Každá fyzická a právnická osoba má právo, v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, požádat o informace, které se vztahují k působnosti městského úřadu.

Základní informace poskytované městským úřadem podle standardů ISVS.

  • 1. – Oficiální název

Město Slušovice

  • 2. – Důvod a způsob vzniku

Město Slušovice vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

 Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

  • 4. – Kontaktní spojení – sídlo:

Adresa: nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Telefonní spojení: telefonní seznam Elektronická podatelna: mesto@slusovice.cz Datová schránka: 72db32d Webové stránky: www.slusovice.cz Odbory: Stavební úřad Pracovní doba městského úřadu Úřední dny městského úřadu

  • 5. – Případné platby můžete poukázat: KB Zlín číslo účtu: 2326661/0100
  • 6. – Identifikační číslo organizace (IČ): 00284475
  • 7. – Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00284475
  • 12. – Opravné prostředky: Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města.
  • 16. – Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 19. – Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

Komentáře nejsou povoleny.